Hamileyim
Aşılama, bulaşıcı hastalı klara karşı kendinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. devam...
Hamileyim
Aşılama, bulaşıcı hast alıklara karşı kendinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. devam...
Hamileyim
Aşılama, bulaşıcı hastal ıklara karşı kendinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. devam...
Hamileyim
Aşılama, bulaşıcı hastalı klara karşı kendinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. devam...
Hakkımda
Aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı kendinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. Aşılar, hastalıklara karşı vücudu n doğal direncini uyararak ve bağışıklık kazandırarak; başta çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, boğmaca, hepatit A, Aşılama, bul aşıcı hastalıklara karşı kendiniziveailenizik orumanın en iyi yollarından birisidir. Aşılar, hastalıklara karşı vücudun doğal direncini uyara rak vebağışıklık ka za ndırarak;; başta çocuk felci, kıza mık, kabakulak, kızamı kçık,boğmaca,hepa titA,Aşılama,bulaşıcıhast lıklara karşı kendinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. Aşılar, has talıklara karşı vücudun doğal direncini uyararak ve ba ğışıklık kazandırarak.Aşılama, bu laşıcı hastalıklara karşı kendinizi ve a ilen izi kor umanın en iyi yollar ından birisidir. A şılar, hastalıklara karşı vücudun doğal dire ncini uyararak ve bağışıklık kaz andırarak;; başta çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, boğmaca, hepatit A, Aşılama, bulaş ıcı hastalıklara karşı kendinizi veailenizikorumanıneniyiyollarındanbirisidçocukfelci,kızamık,kabakulakkızamıkçık, boğmaca, hepa tit A, Aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı ken dinizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. Aşılar,hastalıklarakarşıvücudundoğaldirenciniuyararakvebağışıklıkkazandırarak.Aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı kendinizi ve ailenizi koru manın en iyi yolları ndan birisidir. Aşılar, hastalıklarakarşıvüc udun doğal direncini uyararak ve bağışık lıkkazandırarak;;baştaçocukfelci,kızamık,kabakulak,kızamıkçık,boğmaca, hepatitA,Aşılama,bulaşıcıhastalıklarakarşıkendiniziveailenizikorumanınenyiyollarındanbirisidir.Aşılar,has talıklara karşı vücudun doğal direncini uyar arak ve bağışıklık kazandıra rak;; baştaçocuk felci, k ızamık, kabakulak, kızamıkçık, boğmaca, hepatit A, Aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı kendi nizi ve ailenizi korumanın en iyi yollarından birisidir. Aşılar, hastalıklara karşı vücudundoğaldirenciniuyararak ve bağışıklık kazandırarak.